Är det säkert att föda hemma?

May 04, 2022

Den senaste forskningsevidensen säger att det är säkert att föda hemma. En stor systematisk sammanställning och metaanalys som publicerades i The Lancet 2019 analyserade 14 studier inklusive data från 500 000 planerade hemfödslar2. Författarna drog slutsatsen att risken för att mor eller barn dör i samband med förlossning inte skiljer sig åt mellan planerade hemfödslar och på sjukhus. Detta är bara en av flera studier som uppnått liknande slutsatser. Sammanställningen från 2019 var viktig på grund av sin storlek, men slutsatserna är långt ifrån unika.  

Samtidigt visar forskningen att även kvinnor med ”förhöjd risk” som föder hemma planerat tycks uppnå bättre utfall än de som föder med planerad sjukhusförlossning, och större chans till en okomplicerad vaginal förlossning utan interventioner. Indelningen av vissa kvinnor i gruppen ”högrisk” kan vara både tvivelaktig och kränkande, som exempelvis på grundval av vikt. En studie från Oxford University visar att risken för sjukdom och dödsfall i samband med förlossning minskade signifikant även när kvinnor i gruppen ’förhöjd risk’ födde hemma jämfört med kvinnor som födde på sjukhus. Fler barn behövde även neonatal vård i samband med planerad sjukhusförlossning3.  

Det kan vara svårt att analysera och greppa alla riskfaktorer. Även om det stämmer att kvinnor i vissa riskgrupper i vissa situationer kan få bättre hjälp på sjukhus så är många av de situationer och tillstånd som beskrivs som riskfaktorer inte väl beforskade. Uppfattningen att de innebär en ökad risk kan ibland grundas mer på åsikter än evidens. Eftersom individuella faktorer och förutsättningar kan variera, är det viktigt att veta att man inte måste föda på sjukhus även om man klassas som ”högrisk”. Den enskilda föderskan behöver göra en egen utvärdering av hennes individuella förutsättningar och hur de påverkar riskbilden, och vården har en skyldighet att tillhandahålla den information som krävs för att göra informerade val. 

Evidensen visar också andra fördelar med hemfödslar, som en ökad sannolikhet att amningen fungerar, och mer forskning kommer hela tiden. 2020 publicerades en norsk studie som visar att även förstföderskor kan få en mycket positiv upplevelse av att föda hemma och att vården kvinnorna får i hemmet bättre stöder normalförlossning. En positiv upplevelse av att föda barn ökade kvinnors självförtroende inför inträdet i moderskapet och även inom andra områden i livet.4  

Så vad gäller för oassisterade födslar, så kallade ’freebirths’? Flera studier visar att när förlossningsvården inte erbjuder hemfödslar så väljer vissa kvinnor att föda oassisterat, det vill säga utan barnmorska. Detta visar vikten av att erbjuda väl integrerade hemfödslar, eftersom den forskning som citeras ovan gällande hemfödslars säkerhet bara gäller *planerade hemfödslar med närvarande barnmorska*, inte freebirths. 

Det finns inte så mycket forskning om freebirths, men en australiensk studie från 2020 sammanfattar kvinnors motivation till att föda utanför systemet som ”att vilja ha det som är bäst och säkrast”. Kvinnornas fokus när de kom fram till vad som var säkrast för dem fokuserade på att ”hitta ett bättre sätt”. Dessa kvinnor ansåg att deras kunskap om vad som var bäst och säkrast för dem hade större auktoritet än de kulturellt normativa experterna i förlossningsvården. De trodde inte på retoriken kring sjukhusens säkerhet och ansåg att den biomedicinska inställningen till födandet var mer riskfylld än att föda utanför systemet. Deras tidigare upplevelser av att föda barn hade lärt kvinnorna att sjukhusvården inte var trygg ur ett känslomässigt perspektiv och att de riskerade fler traumatiska upplevelser om de skulle föda på sjukhus igen. Att föda utanför systemet gav dem de bästa och säkraste omständigheterna för dem själva och deras barn5.  

Det viktiga är att familjen är väl informerad och att kvinnan gör egna val. Att hon helt enkelt äger hela upplevelsen!

Källor: 

  1. https://www.sarawickham.com/ 
  2. https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS2589-5370(19)30119-1/fulltext 
  3. https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/1471-0528.13283 
  4. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0266613820300784 
  5. https://bmcpregnancychildbirth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12884-020-02944-6 

Boktips:  

Homebirth: Safe and Sacred av Kim Woodard Osterholzer.

Ina May’s Guide to Childbirth, av Ina May Gaskin. 

Spiritual Midwifery, av Ina May Gaskin.

Natural Birth - A holitic Guide to Pregnancy, Childbirth and Breastfeeding, av Kristina Turner

Föd på dina villkor, av Maria Bengtsson Lenn och VIktoria Häggblom.  

 
 

Own Your Birth is a source of information and inspiration for parents-to-be as well as for doulas, midwives, nurses, students, doctors and anyone else interested in changing the way we look at birth. 

Owning your birth means taking responsibility for your body, birth and baby by educating yourself, and making conscious choices about birth and parenthood.

It's about taking back your power and giving birth actively, on your own terms - as opposed to being "delivered". 

Join our community and empower yourself and others!

Sign up!

Stay connected with news and updates!

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.
Don't worry, your information will not be shared.

We hate SPAM. We will never sell your information, for any reason.