Igångsättning

Mar 06, 2022

Allt fler födslar sätts nu igång i Sverige och internationellt i stället för att avvakta spontant värkarbete. Ökningen speglar den generellt ökande medikaliseringen av födandet: spontant värkarbete utan interventioner med okomplicerad vaginal födsel är inte längre normen i moderna industriländer. 

Interventionsbenägenheten hänger ihop med hur man ser på risk i samband med förlossning. Förlossningsvården måste ta hänsyn till organisatorisk risk. Det innebär att man strävar efter att skydda organisationen från juridiska risker, ökade vårdkostnader och försämrat rykte. Den information man använder för att utvärdera risk bygger på statistik om kortsiktiga, fysiska och mätbara utfall som påverkar organisationen direkt. Statistiken bygger i sin tur på forskning av breda populationsgrupper och är inte alltid relevant för individuella kvinnor, som har egna unika hälsomässiga förutsättningar och uppfattningar gällande risk.

Tröskeln för interventioner (för att minska en viss risk) blir mycket låg om effekten av det potentiella utfallet anses vara mycket signifikant. Igångsättning för graviditeter som “gått över tiden” baseras på risk för dödfödsel på mindre än 0,3% om graviditeten fortsätter efter 41 veckor (i breda populationsgrupper). Riskutvärderingen tar inte hänsyn till den individuella kvinnans situation eller de kortsiktiga och långsiktiga riskerna med igångsättning för mamman och bebisen. En kvinna som föder sitt första barn med igångsättning utsätts exempelvis för en dubbelt så hög risk för akut kejsarnitt. Det finns ett flertal risker för mamman, bebisen och framtida graviditeter med kejsarsnitt, men dessa risker tar man sällan hänsyn till.

Kvinnor är i allmänhet inte medvetna om sina rättigheter i samband med förlossning. Igångsättning presenteras ofta som nödvändigt, inte ett fritt val. Kvinnor har fostrats att följa medicinska rekommendationer i samband med förlossning och ifrågasätter oftast inte dem.

Det finns inga situationer där en kvinna “borde” göra något specifikt när det gäller beslut som rör hennes kropp. Beslutet att sätta igång en födsel är hennes eget. Vårdgivare är skyldiga att delge henne relevant information så att hon kan göra ett informerat val. Hon behöver inte rättfärdiga sitt beslut och har rätt till stöd från sina vårdgivare oavsett vilka val hon gör.

Det kan vara svårt att avgöra vad som verkligen är bäst för en själv när information saknas och man pressas att fatta ett visst beslut. Det viktiga i individuella fall är att förstå varför igångsättning rekommenderas, hur en igångsättning troligtvis kommer att upplevas och vilka alternativ som finns.

Det är inte troligt att förlossningsvården kommer att omvärdera sina rekommendationer gällande igångsättning. Det har blivit en väletablerad rutinintervention som ligger in linje med den organisatoriska riskhanteringen och verksamhetsstrategin. Det är mycket svårt att ändra rutiner i förlossningsvården mot färre interventioner. Att ändra den i riktning mot fler interventioner är betydligt lättare. 

Kvinnor har rätt till fullständig information om igångsättning för att de ”gått över tiden”, inklusive individualiserad information baserad på tidigare erfarenheter och önskemål. Kvinnor som “gått över tiden” i samband med tidigare födslar har till exempel inte någon förhöjd risk. Det finns begränsat med forskning om kvinnors upplevelse av igångsättning och hur det kan jämföras med spontant värkarbete. Bara en kvinna som själv blivit igångsatt kan berätta hur det faktiskt känns.

Under spontant värkarbete frisläpps oxytocin i hjärnan som skapar och reglerar sammandragningarna. Vid igångsättning ges syntetiskt oxytocin direct i blodet för att skapa värkar. Syntetiskt oxytocin kräver ytterligare interventioner i form av dropp och kontinuerlig övervakning med CTG.

Syntetiskt oxytocin ökar behovet av smärtlindring och kvinnor berättar at värkarna känns annorlunda och mer intensiva jämfört med spontan förlossning. För kvinnor som redan fött barn ökar igångsättning risken för bristningar. Efter igångsättning är det också vanligare med stora blödningar och att bebisen kan vara påverkad. 

Igångsättning kan vara en positiv och stärkande upplevelse. Det viktiga är att familjen är informerad och kvinnan gör egna val.

Källa och boktips: Why Induction Matters av Rachel Reed https://www.bokus.com/bok/9781780666006/why-induction-matters/

Own Your Birth is a source of information and inspiration for parents-to-be as well as for doulas, midwives, nurses, students, doctors and anyone else interested in changing the way we look at birth. 

Owning your birth means taking responsibility for your body, birth and baby by educating yourself, and making conscious choices about birth and parenthood.

It's about taking back your power and giving birth actively, on your own terms - as opposed to being "delivered". 

Join our community and empower yourself and others!

Sign up!

Stay connected with news and updates!

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.
Don't worry, your information will not be shared.

We hate SPAM. We will never sell your information, for any reason.